PAKTUM MÁTÉSZALKA ÉS TÉRSÉGE

Kedvezményezett neve:

Szabolcs 05. ÖnkormányzatiTerületfejlesztésiTársulás

 

Konzorciumi partner:

Szabolcs-Szatmár-BeregMegyeiKormányhivatal

 

Projektcíme: „Mátészalkaéstérségehelyifoglalkoztatásipaktuma”

 

Projektazonosítószáma: TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00004

 

Támogatásösszege: 350.000.000 Ft

Támogatásmértéke: 100 %

 

A projekttartalmánakbemutatása:

A Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás főtevékenységi körébe tartozik az általa lefedett 44 település hosszútávú fejlesztésének összehangolása, elősegítése. Az érintett települések közötti foglalkoztatási együttműködések megvalósítása elengedhetetlen a gazdaság fejlődéséhez és az együttműködés fokozásához.  A pályázó konzorciumvezetője szervezetünk, tagja a megyeikormányhivatal.


A 2014-es adatokalapján 46 673 fős, csökkenő lakónépességű paktumterületébe a következő települések tartoznak: Fülpösdaróc, Géberjén, Győrtelek, Hodász, Jármi, Kántorjánosi, Kocsord, Mátészalka Nagyecsed, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Ópályi, Ököritófülpös, Papos, Rápolt, Tiborszállás.


Ez a térség mindig is a gazdaságilag elmaradottabb országrészek közétartozott, többekközött relatíve magas munkanélküliségi mutatói miatt. A 2011-es népszámlálás adatai szerint a munkanélküliek aránya a munkaképes korosztály 10,82 %-a (5064 fő) volt, amit az elmúlt időszakban a közfoglalkoztatás valamelyest mérsékelt, azonban ez nem jelent megfelelő hosszútávú megoldás a probléma kezelésére. A legfrissebb (2016.06.) NFSZ adatokszerint a munkanélküliségiráta 7,74 % (2713 fő) volt a térségben. A probléma összetettségét jelzi, hogyrendelkezésreáll a térségben egy jelentős munkaerő többlet, számos területen mégis munkaerőhiánnyal találkozunk. A problémamegoldása érdekében fontos, hogy megvalósuljon a helyi foglalkoztatási paktum. Ezen szempontok figyelembevétele mellett dolgoztukki célrendszerünket, melynek átfogó célja a térségi munkaerő-piaci kereslet-kínálat összehangolása a versenyképesség fokozása érdekében.


A projekt közvetlen céljai (1) a célcsoport (köztük az esélyegyenlőségi csoportok) képzettségi szintjének javítása és foglalkoztatásának elősegítése; (2) a munkaerő-piaci együttműködés kereteinek megteremtése.


A z álláskereső hátrányos helyzetű személyek  és inaktívak képezik a célcsoportot, munkaerő-piaci integrációjuk a helyi foglalkoztatók számára szükséges képességek és képzettség megszerzésével valósulhat meg.


A következő tevékenységek megvalósítását tervezzük támogatási kérelmünk megvalósítása során: komplex térségiszintű helyzet - és igényfelmérések, dokumentumok készítése, helyi szereplők közötti információ áramlás ösztönzése, figyelemfelkeltés, együttműködési megállapodások készítése, partnerség-építés, kapacitások erősítése, projektjavaslatok kezdeményezése, együttműködés a megyeterületén lévő többi paktummal. Ezenfelül képzésekenvaló részvétel támogatása, elhelyezkedést segítő támogatások nyújtása, munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása, a munkábaálláshoz szükséges feltételek megteremtésében való segítségnyújtás, foglalkoztatási stratégia kidolgozása, projekttervek, igényfelmérések, paktumiroda felállítása, működtetése, tapasztalatok gyűjtése, megosztása, minősítés megszerzése, befektetés-ösztönzés, helyitermék- és szolgáltatásfejlesztés. A TOP 8 tematikus céljához kapcsolódóan a gyermekellátási kapacitások humánerőforrás-igényének fejlesztésére kiemelt figyelmet fordítunk. Építünk a korábbi paktumok megvalósítása során szerzett tapasztalatokra, jó gyakorlatokra.


A konzorciumitagok közötti feladatmegosztás a következőképpen alakul. A KH a munkaerőpiaci szolgáltatások jelentős részét, valamint a célcsoportképzésétés foglalkoztatását fogja megvalósítani (2. főtevékenység). A KH rendelkezik megfelelő szakmai tapasztalattal és hatáskörrel ahhoz, hogy a helyipaktumokat egymással összhangban tudja megvalósítani. A Szabolcs 05. társulás feladatai a következők: a paktummal kapcsolatos összes feladatellátása (1. főtevékenység), előkészítési feladatok, projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása, egyéb kiegészítő tevékenységek, pályaorientációés HR klub.


A tervezés széleskörű partnerség keretében valósul meg, amibe bevonásra kerül a KH-n kívül az összes érintett település önkormányzata, munkaerő-piaciszolgáltatók, képzőintézmények, (szociális) vállalkozások, kamara, megyestb.


A projekttervezettbefejezésidátuma: 2021.08.31.