Pályázati felhívás ingatlan árverésre: Hrsz: 958

P Á L Y Á Z A T I       F E L H Í V Á S !

 

Mátészalka Város Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 21/2012 (X.19.) önkormányzati rendeletben foglalt rendelkezési, valamint Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2024. (V.23.) számú határozatában foglalt döntése alapján versenytárgyalás (árverés) útján történő értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező mátészalkai 958 hrsz-ú, természetben Hunyadi utca 89. szám alatt található 995 m² alapterületű, kivett beépítetlenterület megnevezésű belterületi ingatlant.

 

Az ingatlan kikiáltási ára: 4.700.000 Ft +ÁFA
A licitlépcső mértéke: 300.000 Ft

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatok benyújthatók írásban postai úton (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.), elektronikusan a bodone@mateszalka.hu címre, illetve személyesen a fenti címen,zárt borítékban, vagy pdf formátumban, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következőt kérjük feltüntetni:

„Pályázati ajánlat a 958 hrsz-ú ingatlanra megvételére”

 

A pályázatok benyújtásának és a pályázati biztosíték átutalásának határideje:

2024. július 24. 16.00 óra

 

A versenytárgyalás időpontja: 2024. július 25. 14.00 óra


A versenytárgyalás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

                 4700 Mátészalka, Hősök tere 9.  III. emelet 40-es szoba

A versenytárgyaláson részt vehet minden:

  • természetes személy,
  • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése szerint átláthatónak minősülő szervezet


 

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

  • Pályázó nevét, címét,
  • A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
  • Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
  • Köztartozásmentesség igazolása.
  • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése alapján a nem természetes személy pályázónak nyilatkoznia kell, hogy átláthatónak szervezetnek minősül.
  • A pályázathoz csatolni kell a gazdálkodó szervezet 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát vagy egyéb jogi személy esetén egyéb nyilvántartásba vételt igazoló okiratát, és az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult személy 6 hónapnál nem régebbi eredeti aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által hitelesített aláírásmintáját.
  • Gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy csak törvénye képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

 

A pályázat nyerteseaz, aki a legmagasabb összegű vételárra tesz érvényes ajánlatot.
 

Az ajánlattevők az ajánlatukhoz a versenytárgyalástól számított 30 napig, illetve az általuk befizetett pályázati biztosíték visszautalásának napjáig kötve vannak. a nyertes pályázó az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles megkötni az adásvételi szerződést.


Pályázati biztosíték:

A versenytárgyaláson történő részvétel feltétele 596.900 forint pályázati biztosíték letétbe helyezése az önkormányzat 50435500-10018228 számú letéti számlájára.
A pályázati biztosíték összege a versenytárgyalás nyertese esetében beszámít a vételárba, míg a többi ajánlattevő részére a versenytárgyalás napjától számított 15 napon belül visszautalásra kerül. Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha a szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy az érdekkörében felmerült okból elmarad, továbbá, ha a szerződésben meghatározott ideig az ellenértéket nem egyenlíti ki.

 

A licit során kialakult vételárat a nyertes pályázónak az adásvételi szerződés aláírását követően, az abban meghatározottak szerint kell megfizetnie.

 

Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a versenytárgyalás eredményétől függetlenül, akár indokolás nélkül a versenytárgyalást követő 30 napon belül értékesítési szándékától elállhat.

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Az ingatlan a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

A versenytárgyalással kapcsolatosan bővebb információt a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján (Hősök tere 9. III. emelet 42-es szoba) vagy a 44/501-366 telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.

 

 

 

Dokumentumok:
Download this file (JELENTKEZÉSI LAP.docx)JELENTKEZÉSI LAP.docx[ ]16 kB