Pályázati felhívás ingatlan értékesítésre_Hrsz:544/95

 

P Á L Y Á Z A T I       F E L H Í V Á S !


Mátészalka Város Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletéről szóló 23/2016.(XII.01.) önkormányzati rendelete foglalt rendelkezései, valamint Mátészalka Város Önkormányzata Polgármesterének 75/2021. (VI.07.)  számú határozatában foglalt döntése alapján  

 

 

pályázatot hirdet

 

az önkormányzat tulajdonát képező a mátészalkai 544/95 hrsz-ú, természetben az Ipari út Curtis utcában található 1.4118 m² nagyságú, kivett ipartelep, inkubátorház megnevezésű belterületi ingatlan hasznosítására.

 

 

Az ingatlannal kapcsolatos tudnivalók:

Az ingatlanon egy újonnan épült inkubátorház található, mely négy egységre bontható: földszinti iroda, üzemcsarnok, 2 db emeleti irodarész.

 

Megnevezés

Alapterület

Induló nettó bérleti díj

Ft/hó

Pályázati biztosíték

Ft

1. irodaegység

50,92

100.000

10.000

2. irodaegység

60,11

120.000

12.000

3. irodaegység

61,17

122.000

12.200

üzemcsarnok

1032,65

1.100.000

110.000

teljes épület

1204,85

1.442.000

144.200

 

Az ingatlanra az összes közművet rácsatlakoztatták.

A helyiségek gáz központi fűtéssel és melegvízellátással rendelkeznek. A szociális helyiségek (öltöző, mosdó, WC, teakonyha) közös használatúak. Az ingatlan előtt és mellett nagy részben térkövezett terület található, melyen parkolók lettek kialakítva.

A határozott időre szóló bérleti szerződés legalább 1 évi, legfeljebb 5 évi időtartamra szólhat, pályázatot benyújtania teljes épület bérletére lehet.

A versenytárgyalás nyertesének a bérleti szerződés megkötésekor a bérlemény kéthavi bérleti díjával azonos összegű kauciót kell fizetnie. A kaució a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó részére történő visszaadása után visszajár, azt a bérleménynek a bérbeadó részéről történő átvételtől számított 15 napon belül kell kifizetni a bérlő részére. Ha a bérlő nem rendeltetésre alkalmas állapotban adja vissza a bérleményt, valamint bérleti díj hátralék fennállása esetén a kaució összegét a helyreállításra, illetve a bérleti díj hátralék és a bérlőt terhelő egyéb kötelezettségek fedezésére kell fordítani és a kaucióból esetlegesen fennmaradó összeget kell a bérlőnek visszafizetni.

A bérleti díj összege nem tartalmazza a közüzemi díjakat, azok a bérlőt terhelik.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók írásban postai úton, elektronikusan vagy személyesen a fenti címen.

Az ajánlatot zárt borítékban, vagy pdf formátumban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következőt kérjük feltüntetni:

„Helyiségbérlet 544/95 hrsz”

 

A Pályázatok benyújtásának és a pályázati biztosíték átutalásánakhatárideje:

2021. június 22. nap  16.00 óra

 

A versenytárgyalás időpontja: 2021. június 23. nap  13.00 óra
A versenytárgyalás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

4700 Mátészalka, Hősök tere 9.  III. emelet 40-es szoba

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

  • Pályázó nevét, címét,
  • A bérelni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát a bérleti díjra vonatkozóan, amely a kiinduló árnál kevesebb nem lehet.
  • A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
  • Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
  • A pályázatnak tartalmaznia kell a végezni kívánt tevékenység megnevezését és azt, hogy mennyi időre kívánja bérbe venni az ingatlant.
  • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése alapján a nem természetes személy pályázónak nyilatkoznia kell, hogy átláthatónak szervezetnek minősül.
  • A pályázathoz csatolni kell a gazdálkodó szervezet 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát, és az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult személy 6 hónapnál nem régebbi eredeti aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által hitelesített aláírásmintáját.
  • Gazdasági társaság csak törvénye képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

 

A licitlépcső mértéke: 100.000 Ft

 

A pályázat nyerteseaz, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díjra tesz érvényes ajánlatot.

Az ajánlattevők az ajánlatukhoz a versenytárgyalástól számított 30 napig, illetve az általuk befizetett pályázati biztosíték visszautalásának napjáig kötve vannak. a nyertes pályázó az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül köteles megkötni a bérleti szerződést.


Pályázati biztosíték:

A versenytárgyaláson történő részvétel feltétele a pályázati biztosíték letétbe helyezése az önkormányzat 10700402-25452208-53200008 számú számlájára.

Az összeg eredményes pályázat esetén beszámít a bérleti díjba, míg a többi ajánlattevő részére az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül. Amennyiben a nyertes pályázó valamely okból visszavonja bérleti szándékát az ajánlati kötöttség ideje alatt, vagy nem köti meg a bérleti szerződést a fenti határidőn belül, a pályázati biztosítékot elveszíti és a kiíró döntése szerint helyébe a pályázat 2. helyezettje lép.

 

A versenytárgyalással kapcsolatosan bővebb információt a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján (Hősök tere 9. III. emelet 42-es szoba) vagy a 44/501-366 telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.