HIRDETMÉNY AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDEJÉRŐL, AZ ÓVODAI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ELJÁRÁSRÓL 2021/2022. nevelési év

 

HIRDETMÉNY AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDEJÉRŐL, AZ ÓVODAI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ELJÁRÁSRÓL

2021/2022. nevelési év

Mátészalka Város Önkormányzata ezen hirdetmény útján tájékoztatja a szülőket a fenntartásában működő Négy Évszak Óvodába és tagintézményeibe történő beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról.

 

Az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (a 2021/2022. nevelési év tekintetében 2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

Az Oktatási Hivatal 2021. április 16-áig értesítést küld azon gyermek címére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.

 

A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az óvodai általános felvételi időpontokban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

 

Azon óvodaköteles korba lépő gyermek esetében, aki a jogszabályban meghatározott esetben további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt, és erről a bölcsőde 2021. április 15-éig tájékoztatást nyújt az Oktatási Hivatal felé, szülője mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól.

 

A szülő legkésőbb tárgyév május 25-éig kérelmezheti a területileg illetékes járási hivatalnál, azaz a Mátészalkai Járási Hivatalnál gyermeke óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

 

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.

A vírushelyzetre tekintettel a korábbi évek gyakorlatától eltérően a beiratkozás időpontjában a szülőknek nem kell az intézményben megjelenniük a nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedésekre figyelemmel.

Az óvodai beiratkozást megelőzően a szülőknek egy jelentkezési lapot kell kitölteniük. A jelentkezési lap innen letölthető, illetve valamennyi tagóvodában igényelhető.

 

A kitöltött jelentkezési lapot elsősorban elektronikus úton legkésőbb 2021. április 16. napjáig kell eljuttatni ahhoz a tagóvodához, ahová a gyermek felvételét kéri a szülő. A jelentkezési lap a tagóvodában személyesen is leadható.

Négy Évszak Óvoda (székhelyintézmény) 4700 Mátészalka Alkotmány út 15. e-mail cím: negyevszakovoda05@gmail.com

Négy Évszak Óvoda Kertvárosi Tagóvoda 4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond utca 75. e-mail cím: bojer.i006@gmail.com

Négy Évszak Óvoda Napsugár Tagóvodája 4700 Mátészalka, Szatmár utca 1. e-mail cím: telepo.csilla@gmail.com

Négy Évszak Óvoda Kikelet Tagóvodája 4700 Mátészalka, Balassi Bálint utca 39.  e-mail cím: kikeletovoda6@gmail.com

Négy Évszak Óvoda Eszterlánc Tagóvodája 4700 Mátészalka, Kalmár utca 23. e-mail cím: fejlped5@gmail.com

 

Az óvodai beiratkozás időpontja

 

Mátészalka Város Önkormányzata fenntartásában működő Négy Évszak Óvoda valamennyi feladatellátási helyén/tagintézményében a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja: 2021. április 20-21.

 

A Négy Évszak Óvoda és tagóvodái felvételi körzete

Négy Évszak Óvoda (székhelyintézmény)

Alkotmány út

Hild János park

Kossuth utca

Szalkay László utca

Árpád utca

Hősök tere

Kölcsey tér

Szegfű utca

Bajcsy-Zsilinszky utca (Kossuth utcáig)

Iskola köz

Kölcsey utca

Városház köz

Eötvös utca

Kálvin tér

Nagykárolyi út

Viola utca

Gyár utca

Kossuth tér

Rákóczi utca

Zöldfa utca (vasútig)

 

Négy Évszak Óvoda Napsugár Tagóvodája

Arad utca

Esze Tamás utca

Meggyesi út

Tóth Árpád utca

Arany János köz

Gábor Áron utca

Nagybányai utca

Vágóháztanya

Arany János sor

Hunyadi köz

Petőfi köz

Vörösmarty utca

Arany János utca

Hunyadi utca

Petőfi tér

Zöldfa utca (vasúttól)

Bacsó Béla utca

Jókai utca

Petőfi utca

Zöldmező utca

Baross László utca

Kinizsi Pál utca

Rózsa utca

 

Bartók Béla utca

Kosztolányi utca

Seregély utca

 

Blau tag

Martinovics utca

Szatmár utca

 

 

Négy Évszak Óvoda Kikelet Tagóvodája

Artézi kút utca

Dózsa György köz

József Attila utca

Széchenyi sor

Bajcsy-Zsilinszky utca (Kossuth u-tól)

Dózsa György utca

Kézy László utca

Széchenyi utca 2-100-ig

Balassi Bálint köz

Feket-szeg tanya

Kraszna utca

Szokolay Őrs utca

Balassi Bálint utca

Fellegvár köz

Lajos utca

Táncsics Mihály utca

Bencsi köz

Fellegvár utca

Mátyás király utca

Váci Mihály utca

Budai Nagy Antal utca

Forrás utca

Munkácsy köz

Vágóhíd köz

Csokonai  köz

Hajdú köz

Munkácsy utca

Vágóhíd utca

Csokonai utca

Hajdú utca

Szamos utca

Zrínyi köz

Dobó István utca

József Attila köz

Széchenyi köz

Zrínyi utca

 

 

Négy Évszak Óvoda Eszterlánc Tagóvodája

Akácfa utca

Északi körút

Kodály Zoltán utca

Szőlőskert utca

Bánk bán utca

Ifjúság tér

Mosolygó utca

Tavasz utca

Búza utca

Kalmár köz

Nyár utca

Tél utca

Cserepeshegy utca

Kalmár sor

Nyírjes utca

Vásár tér

Csillag utca

Kalmár utca

Ősz utca

Vasvári Pál utca

Délibáb utca

Katona József utca

Széchenyi utca (101-től)

Vittoria utca

Erkel Ferenc utca

Kertész utca

Szél köz

Zevenaar utca

 

Négy Évszak Óvoda Kertvárosi Tagóvoda

Ady Endre utca

Ecsedi utca

Kisfaludy utca

Puskin utca

Almáskert utca

Gárdonyi Géza utca

Kórház utca

Somogyi Béla utca

Attila utca

Hodászi út

Korona tér

Széchenyi utca 1-99-ig

Babits Mihály utca

Ipari út

Krudy Gyula utca

Szív utca 

Báthory tér

Irinyi utca

Lehel utca

Toldi Miklós utca

Bercsényi utca

Jármi köz

Mikszáth Kálmán utca

Tompa Mihály utca

Corvin tér

Jármi utca

Móricz Zsigmond köz

Újfalussy tag

Damjanich utca

Károlyi köz

Móricz Zsigmond utca

Wesselényi utca

Dankó Pista utca

Kazinczy utca

Nádor tér

 

Deák Ferenc utca

Képes Géza utca

Nagyszőlő

 

Ecsedi köz

Kisfaludy köz

Október 23. tér

 

 

A gyermek óvodai beíratásához szükséges dokumentumok

 

A gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni az alábbi dokumentumokat:

-          a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

-          a gyermek TAJ kártyáját,

-          a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

-          nem magyar állampolgár kiskorú esetén az Nkt. 92. §-ában szereplő feltételek meglétét igazoló dokumentumokat,

-          igazolás sajátos nevelési igényről (szakértői vélemény),

-          igazolás tartós betegségről, fogyatékosságról.

 

 

Az óvodai felvételi eljárás rendje

 

Az óvoda köteles felvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta – 2021. január 20. napját megelőzően – szerepel.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik.

 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban – az óvodavezető dönt.

 

Mátészalka Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák gondoskodnak a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről is. Az óvodák az alapító okirat szerint azokat a sajátos nevelési igényű gyermekeket tudják fogadni, akik a szakértői vélemény alapján integráltan, a többi gyermekkel együtt nevelhetők. Az óvodák nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot nem látnak el.

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja

Az óvoda vezetője

a) az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2021. május 21.

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkemények

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el.  A szabálysértés elkövetője pénzbírsággal is büntethető.

 

A jogorvoslati eljárás szabályai

Az óvoda vezetőjének a gyermek óvodai felvételével kapcsolatos döntése ellen a szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Mátészalka Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.   

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a jelen hirdetményben foglaltak szerint gondoskodjanak gyermekeik beíratásáról.

                                                                                   Mátészalka Város Önkormányzata