Tájékoztató a gyermekek átmeneti gondozása gyermekjóléti alapellátás biztosításáról

 

Tisztelt Lakosság!

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Mátészalka Város Önkormányzata 2019. május 01. napjától határozatlan időre a gyermekek átmeneti gondozása gyermekjóléti alapellátást a Remény Szeretet Hit Egyesülettel (4562 Vaja, Hársfa u. 41.) kötött ellátási szerződés útján biztosítja.

 

A Remény Szeretet Hit Egyesület által fenntartott intézmény neve:

Remény Családok Átmeneti Otthona

Székhelye: 4562 Vaja, Tulipán u. 6.

Az engedélyezett férőhelyek száma 39.

A Remény Családok Átmeneti Otthona által nyújtott szolgáltatásokról, a szolgáltatások igénybevételének módjáról és feltételeiről a mellékelt dokumentumban tájékozódhatnak.

 

Mátészalka, 2019. július 24.

                                                                                   Dr. Takács Csaba

                                                                                        jegyző

 

 

Remény Családok Átmeneti Otthona

4562 Vaja Tulipán u. 6

Tel.:   44/630-200

E-mail: remenycsao@gmail.com

 

 

Remény Családok Átmeneti Otthonában végzett tevékenység bemutatása

 

A Remény Családok Átmeneti Otthonának működésének alapját az 1997. évi XXXI. törvény a „gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról” a 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet „ a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről”, a 235/1997. (XII. 17.) Kormány rendelet „ a gyámhatóságok és területi gyermekvédelmi szakszolgálatok a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról „ adja.

Az intézmény működésének alapelvei

 

Az intézmény által nyújtott segítség lehetővé teszi, hogy a családok együtt maradjanak és gondjaikat szakemberek segítségével, közösen rendezzék. Így elkerülhetik családjuk széthullását, gyermekeik gyermekvédelmi gondoskodásba kerülését, és azt, hogy életükben szinte visszafordíthatatlan változások következzenek be.

Ellátási jellemzőink eltérnek az albérleti életformától. Intézményünkben a házirend alapján megfogalmazott szabályok vannak érvényben, melyet minden családnak egyaránt be kell tartania, amely nem könnyű feladat, hiszen a beköltöző családok különböző szociokulturális környezetből érkeznek. A családoknak alkalmazkodniuk kell egymáshoz. Lehetőségük nyílik arra, hogy új munkahelyet találjanak, hogy átgondolják az életvitelük addigi hibáit. Beszélhessenek párkapcsolati és gyermeknevelési problémáikról, és nem utolsó sorban mintát kapjanak arra, hogy a gyermekek szeretete nemcsak az ételről és ruházatról történő gondoskodást jelenti, hanem azt is, hogy a közös programokkal eltöltött idő mekkora örömet szerezhet a gyermek számára.

Intézményünk diplomás szociális munkásai, szociális gondozói 24 órában nyújtanak segítséget a családoknak: segítenek a szülők munkahely keresésében, a gyermekek iskolai és óvodai elhelyezésében, a családok mindennapi életének s traumáinak a megoldásában stb. Ez nem azt jelenti, hogy munkatársaink a szülők válláról leveszik a gyermeknevelés, pénzgazdálkodás, életviteli és egyéb terheket, hanem azt, hogy partnerek azok megoldásában. A szülői jogokat és kötelezettségeket mindig a gyermekek szüleik képviselik. Szükség szerint fejlesztő pedagógus és jogász nyújt támogatást.

A családoknak szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy sorsukat saját kezükbe vegyék, ezáltal képessé váljanak az önálló életre, gyermekeik szerető gondoskodásra, problémáik megoldására, a támogató közeggel (család, rokonság, barátok) való kapcsolatteremtésre.

Kiemelt célunk, hogy a szülők mintákat kapjanak a harmonikus családi életről, a szabadidő értelmes és tartalmas eltöltéséről.

Tevékenységünk legfontosabb alapelve a másodlagos prevenció, szeretnénk, a magunk eszközeivel hozzájárulni a gyermeki jogok érvényesítéséhez, veszélyeztetésük megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez. Segíteni a szülőket kötelezettségeik teljesítésében, elősegíteni, hogy a gyermekek saját családjukban nevelkedhessenek fel.

Nagyon fontosnak tartjuk a gyermekek biztonságához, korához, fejlődési szükségleteikhez igazodó gondozását, nevelését, amely elengedhetetlenül szükséges egészséges személyiségfejlődésükhöz.

A családok felvétele a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve történik. A családsegítő helyzetértékelésben leírja azokat a veszélyeztető tényezőket, melyek szerint a család kéri az intézményünk által nyújtott szolgáltatások igénybevételét. A családsegítői ajánláshoz szükséges csatolni a szülői kérelmet is.

A beköltözést követő egyéni esetkezelés egyik fontos pontja a család helyzetének feltérképezése a problémák, célok közös megfogalmazása. A családgondozás során együttműködünk a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal valamint hatósági intézkedés során védelembe vétel, együttműködésünk kiterjed a Gyermekjóléti Központ esetmenedzserével. A család életében bekövetkezett változásokról rendszeresen tájékoztatást nyújtunk.

Fő szempontunk, hogy a bekerülő személyek – felnőttek és gyermekeik egyaránt – otthonosan és biztonságban érezzék magukat. A béke és nyugalom érzése azért is különösen fontos számunkra, mert nehézsorsú családjaink vannak, akik gyakran agresszív környezetből, kilátástalannak tűnő élethelyzetből érkeznek hozzánk. Törekvéseink az elmúlt időszakban megvalósulni látszanak. A családok bekerülésüket követően pozitív visszajelzéseket adnak, miszerint a nyugodt légkör nagyon megnyugtató számukra.

Az intézmény helyiségei a rendeltetésüknek megfelelően berendezett, alkalmazkodva a különböző életkori sajátosságokhoz. Minden lakószobához saját vizes blokk tartozik.

Intézményünk önellátó, ami azt jelenti, hogy étkeztetést nem biztosítunk, a családoknak önmaguknak kell biztosítani ellátásukat. Főzési lehetőséget biztosítunk számukra, két konyha áll rendelkezésükre, melyet beosztás szerint vesznek igénybe. Jogszabály alapján szükség szerint nyersanyagot biztosítunk.

 

 

Szakmai Program 1. melléklete

A megállapodás a családok szükségleteinek figyelembe vételével személyre szabottan kerül megkötésre.

A megállapodás tartalma:

·       A megállapodás létrejötte

·       Az ellátást igénybe vevő (k) adatai mint megállapodó első fél (ek) személyes adatok

·       Az ellátást nyújtók, mint megállapodó második fél:

·       Az intézmény szolgáltatásai:- A család elhelyezésére leltár alapján átvett lakószobát biztosítunk,

-        Szükség esetén textíliával történő ellátás, személyes higiéné feltételeinek megteremtése (ágynemű, takaró, ruházat és törölköző)

-        Közös főzőkonyha és étkező, mely biztosítja a főzés és étkezés lehetőségét,

-        Gyermekek részére szükség esetén gyermekfelügyelet és étkezés biztosítása.

-        Szobánkénti vizesblokk használat, tisztálkodási lehetőség biztosítása.

-        Közösségi helyiség biztosítása.

-        Közös mosókonyhában elhelyezett automata mosógép használata.

-        Egyéni gondozási-nevelési terv készítése.

-        Szobaleltár szerinti bútorok használatba adása.

-        Pszichológiai, fejlesztő pedagógiai és jogi tanácsadás.

-        Elsősegélyhez szükséges felszerelések biztosítása.

-        Egészségügyi ellátás

-        Teljes körű ellátás biztosítása a gyermekek részére, amíg szülő semmilyen ellátást nem képes biztosítani a gyermeknek a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 76-82. § alapján.

·       Térítési díj:

-        Az intézmény a működéséhez a fenntartó RE-SZE-HIT Egyesület, által hozott térítési díj szabályzata alapján, továbbá a 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet értelmében személyi térítési díjat jogosult beszedni, melynek havi összege: két vagy több gyermekes családok esetén rendszeres havi jövedelem 30%-a, egy gyermeket nevelő család esetén rendszeres havi jövedelem 20%-a, valamint két éves kor alatti gyermek esetén a fenntartó a gyermek(ek) re eső térítési díjat elengedi.

-        A térítési díj fizetésére kötelezett tudomásul veszi, hogy huzamosabb távollét: kórházi ápolás, szanatóriumi elhelyezés, rokonlátogatás stb. esetén a fent megállapított személyi térítési díj 20%-át helyfenntartás címén köteles fizetni. A személyi térítési díj összegét minden hónap 10. napjáig, utólag kell befizetni.

-        A lakó tudomásul veszi, hogy a jövőbeni otthonteremtés elérése érdekében az intézményi jogviszony feltételeként kötelező a munkavégzés, a munkaviszony létesítése vagy a munkaügyi központtal való együttműködés a gyes lejárta után.

·       Szobaleltár, szobarend, az otthon tisztasága:

-        A szobában elhelyezett berendezések átvételét a megállapodás 2. melléklete értelmében a lakónak beköltözése napján aláírásával kell igazolnia.

-        Az intézményben elhelyezett gépek, háztartási gépek, berendezések nem rendeltetésszerű használata során keletkező kár esetén a lakó anyagi felelőséggel tartozik, amit a következő hónap 10-éig írásos meghagyás után be kell fizetni a házi pénztárba.

-        Beköltözéskor általában a lakó gondoskodik a személyes holmik szállításáról, a bentlakás idején köteles a szoba tisztaságát fenntartani, a személyes holmikat rendben tartani, továbbá a közös helységekben a rend fenntartásához takarítással hozzájárulni.

-        Kiköltözéskor a személyes holmik elszállításáról a lakók gondoskodnak. Kiköltözés után az intézményben maradt személyes holmit 15 napig őrizzük meg.

·       A lakó vállalja, hogy mellőzi a szobában az étkezést, továbbá hűtést nem igénylő száraz élelmiszert csak a szobához tartozó szekrényben tárolja. A szobarendet a személyzet naponta ellenőrzi.

-        A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vitás kérdések megoldására kölcsönösen törekednek a vonatkozó jogszabályok alapján. A vitás kérdések házon belüli rendezése az otthon és az intézmény vezetőjének feladata. Továbbá beköltöző szülő(k) vállalják, hogy az intézmény munkatársaival együttműködnek, velük keresik a jó kapcsolatot.

-        A szülő a bentlakás idején alábbi feladatokat, illetve ellátást vállalja a gyereke(i)ért

-        A gyermek felügyeletében gyed, gyes ideje alatt 24 óra – óvodai iskolai időn túli felügyelet

-        A gyermek étkeztetésében reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna. vacsora

-        A gyermek ruházkodásában öltöztetés, ruhát rendben tartása, ruhák beszerzése

-        A gyermek oktatásában óvodával iskolával való kapcsolattartás szülői értekezlet

-        A gyermek szabadidejében séták szervezése, játék – szabadidős programok szervezése, rokonlátogatás szervezése.

·       További szülői felelősségek:

-        A személyes gondoskodás megkezdésekor tájékoztatjuk, hogy személyes adatai(ka)t csak az ellátás érdekében használjuk fel.

-        A lakó a Remény Családok Átmeneti Otthona házirendjét és a jelen megállapodást megismerte és az abban foglaltakat reá nézve kötelezően ismeri el. Tudomásul veszi, hogy a házirend súlyos vagy többszöri megsértése az Otthonból történő elbocsátást is vonhat maga után.

-        A beköltöző az épületben nem dohányzik, csak az erre kijelölt helyen, gyermekei biztonságos ellátása érdekében alkoholt és egyéb tudatmódosító szert nem fogyszt.

-        A lakó vállalja, hogy személyiségfejlődése érdekében a lakóértekezleteken elfogadott heti rendet tiszteletben tartja, ahhoz alkalmazkodik.

-        Az elhelyezés határozott időtartamú, a beköltözés napjától számított 12 hónap, mely indokolt esetben 6 hónappal, szükség eseté az aktuális tanév végéig meghosszabbítható.

·       Az ellátás megszűnésének esetei, módja:

-        Az ellátott halála,

-        Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,

-        Határozott idejű megállapodás esetében, a megjelölt időtartam lejártával,

-        Az ellátott írásbeli kérelmére,

-        A jogosultsági feltételek megszűnésével,

-        Ha az ellátás feltételei nem állnak fenn,

Az intézmény vezetője az ellátást megszüntetheti:

-        A házirend ismételt súlyos megsértésével,

-        Ha a szülő, nagykorú testvér mások életét, testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít, ezzel egy időben az intézmény vezetője hatósági intézkedést kezdeményez,

-        A gondozási megállapodás be nem tartása, együttműködési hiánya,

-        A család önkéntes távozása esetén.

Házirend

 

„A családok átmeneti otthona a szülő és gyermeke együttes lakhatását otthonszerű elhelyezés formájában biztosítja. Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig vagy - ha köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel, szolgáltatóval tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll -, legfeljebb 24. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, feltéve, hogy elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától. A nagykorú testvér tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyának fennállását félévente igazolni kell.”

 „A családok átmeneti otthona a felnőtt és a gyermek együttes ellátása során

a) befogadja az életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált, továbbá védelmet kereső szülőt és gyermekét,

b) befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyát, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét,

c) biztosítja az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozását és befogadja otthontalanná vált szüleit,

d)segítséget nyújt a szülőnek gyermeke szükség szerinti ellátásához, gondozásához, neveléséhez,

e) biztosítja a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást és a szükség szerinti ellátást,

f) a szülőknek az ellátás mellett jogi, pszichológiai és fejlesztő pedagógiai tanácsadást nyújt,

g) közreműködik - a gyermekjóléti szolgálatokkal együttműködve - az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében.”

„A családok átmeneti otthona a felnőtt és a gyermek együttes ellátása során biztosítani kell:                            - az éjszakai és nappali tartózkodásra,

            - a személyi tisztálkodásra,

            - a főzésre és az étkezésre,

 

-        közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket,

 

„A családok átmeneti otthona a gyermek és a válsághelyzetben lévő várandós anya férje, élettársa számára szükség szerinti ellátást nyújt. A szülő, illetve a válsághelyzetben lévő várandós anya számára biztosítja

a) az életvitelszerű tartózkodás lehetőségét,

b) a tisztálkodási, mosási, főzési lehetőséget,

c) a textíliával történő ellátást és a személyes higiéné feltételeinek megteremtését,

d) a szükség szerint ruházatot és élelmiszert,

e) az elsősegélyhez szükséges felszereléseket .”

 

„Az egyes családok elhelyezésére külön lakószobát kell biztosítani. A válsághelyzetben lévő várandós anyák gyermekük születéséig közös lakószobában is elhelyezhetők, ha nem kerül sor férjükkel, élettársukkal együttes elhelyezésükre.”

 

A szülő munkavégzése vagy egyéb indokolt távolléte, illetve akadályoztatása esetén a családok átmeneti otthona segítséget nyújt a szülőnek gyermeke ellátásához, gondozásához, illetve segíti a szülőt a gyermekének megfelelő napközbeni ellátáshoz való hozzájutásban.

 

A családok átmeneti otthona az előzőek mellett pszichológiai és fejlesztő pedagógiai, valamint jogi tanácsadást nyújt, így különösen a fiatal szülő, a családi krízis következtében, illetve bántalmazás, fenyegetés miatt védelmet kereső szülő és gyermek, a szociális krízis miatt bekerülő családok számára.

 

Az előzőekben meghatározott ellátásra vonatkozóan az intézmény vezetője és az igénybe vevő írásbeli megállapodást köt. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a teljes körű ellátásból mely ellátásokat nyújtja a családok átmeneti otthona és melyeket biztosítja a szülő. Amíg a szülő semmilyen ellátást nem képes biztosítani a gyermeknek, a családok átmeneti otthona a vonatkozó, hatályos jogszabályban meghatározottak szerint teljes körű ellátást nyújt a gyermeknek.

I. fejezet

 

Az intézményben lakók egymással, illetve az intézményi dolgozókkal való kapcsolatának rendje

 

1./ A lakók és a dolgozók mindig és mindenkor kötelesek annyi tiszteletet adni másoknak, amennyit maguknak is elvárnak.

 

2./ Az intézmény a lakók, de különösen a szobatársak nyugalma, békéje érdekében a gondoskodásban részesülők, az intézmény alkalmazottai kölcsönösen kötelesek egymást és társaik önérzetét, emberi méltóságát – betegségük, fogyatékosságuk, iskolai végzettségére, nemére, hitéletére való tekintet nélkül tiszteletben tartani.

 

3./ Az intézményben dolgozók és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója az intézményi gondozottal a gondozás időtartama alatt, illetve annak megszüntetésétől 1 évig, életjáradéki, öröklési szerződést nem köthet, munkáját saját céljaira, még fizetség ellenében sem veheti igénybe, vele üzleti kapcsolatot nem köthet, kölcsönt nem kérhet.

 

4./ A gondozott köteles életvitelét, hangnemét, tevékenységét úgy alakítani, úgy viselkedni, hogy a szobatársai, az intézményben élők pihenését, tevékenységét ne zavarja, egészségüket, pszichés lelkiállapotukat ne veszélyeztesse, és helytelen, kedvezőtlen megítélésüket ne idézze elő.

 

5./ A gondozottak és az őket ellátó dolgozók, mások betegségéről, fogyatékosságáról, - ha erről tudomásuk van, - nem tájékoztathatják, nem beszélhetik ki a lakókkal, illetve az arra illetéktelen dolgozókkal.

 

6./ A lakók társaiknak nyújtott segítségért pénzt nem kérhetnek, nem fogadhatnak el. Egymástól kölcsönpénzt, egymás között ingóságot, ruhanemű értékesítését, vételét csak a gondozó tudtával bonyolíthatják le.

 

II. Fejezet

 

Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje

 

A./ Kimenő

-       A hét minden napján, reggel 8.00 és este 20.00 óra közötti időben a környező településekre szabadon ki lehet menni.

-       Munkavállalás alkalmával a munkarendhez igazodva történik a kimenő.

-       Kimenőről és az intézményben igényelt étkezések idejére vissza kell térni. Akik az étkezések idejére nem térnek vissza és távolmaradásukat nem jelezték, az ételt az étkezés befejezését követő 1 órán túl nem tároljuk.

-       A távozáskor a család által használ szoba és az ahhoz tartozó szekrény kulcsait a gondozónak le kell adni.

B./ Eltávozás

  1. Eltávozásnak minősül az ellátásban részesülő 1 napot meghaladó, de a 7 napot el nem érő távollét, illetve az egészségügyi intézményben történő kezelés.
  2. A távozáskor a család által használ szoba és az ahhoz tartozó szekrény kulcsait a gondozónak le kell adni.

 

C./ Szabadság

-        A hozzátartozókkal, barátokkal való kapcsolat fenntartása, üdülés, stb. céljából szabadság adható.

-        az ellátást igénybe vevő két hónapot meghaladó távolléte idejére:

a./ egészségügyi intézménybe történő kezelésének tartalmára a megállapított személyi térítési díj 40%-át,

b./ az a./ pont alá nem tartozó esetekben a személyi térítési díj 60%-át fizeti.

Nem minősül távollétnek a rendszeres hétvégi kimenő.

-       Két hónapot meg nem haladó távollét esetén a térítési díj a megállapított személyi térítési díj 20%-a.

-       Szabadságra távozni az intézményvezető/munkatárs írásban adott engedélyével lehet.

-       A szabadság idejére szükséges gyógyszerek előzetes felíratását, esetleges kiváltását a lakó kérelmére, költségén a gondozónő biztosítja az intézmény orvosa útján.

-       A lakó köteles kimenő, eltávozás, szabadság ideje alatt úgy viselkedni, olyan magatartást tanúsítani, hogy saját maga, az intézmény és az intézményben élő lakótársai és dolgozók jó hírnevét, helytelen megítélését ne eredményezze.

-       A távozáskor a család által használ szoba és az ahhoz tartozó szekrény kulcsait a gondozónak le kell adni.

 

 

III. Fejezet

 

Látogatások rendje, hozzátartozókkal való kapcsolattartás

 

-      Az intézményben lakók általában a délutáni órákban - ettől eltérő időpont esetén előzetes megbeszélés szerint -, 14.30 – 18.00 óráig fogadhatnak látogatót.

-      A látogatók fogadására a társalgó vehető igénybe. 

 

IV. fejezet

Az intézménybe behozható személyes tárgyak köre, használatuk szabályai

 

1./ Az egyes családok elhelyezése külön lakószobában kell biztosítani.

 

2./ Az intézménybe behozott személyes tárgyak a behozó tulajdonát képezik, azokkal ő saját maga rendelkezik, és engedélye nélkül más nem használhatja, nem tulajdoníthatja el.

 

3./ A lakószobában - a helyiség méretéből adódóan - el nem helyezhető, de a gondozott tulajdonát képező vagyontárgyak, bútorok, berendezések raktározását az intézmény biztosítja.

 

V. fejezet

Az érték és vagyon megőrzésére átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályai

 

1./ Az intézmény kizárólag csak azoknak az értékpapíroknak, készpénznek és vagyontárgynak a megőrzéséért, vagyonvédelméért vállal felelősséget, amelyet a lakó a beköltözés, vagy készpénz, értékpapír, és vagyontárgy megszerzésének napját követő napon két tanú jelenlétében készített átvételi elismervény ellenében az intézménynek átadhatja.

 

2./ A készpénz, értékpapír, ékszerek, értéktárgyak kiadása a lakó, illetve hozzátartozója, gondnoka kérelmére, ugyancsak 2 tanú jelenlétében kiállított átvételi elismervénnyel történik.

 

3./ A lakó elhalálozása esetén az érték- és vagyonmegőrzésre átvett értékpapírok, ékszerek, értéktárgyak kiadása a közjegyző hagyatékátadó jogerős végzés bemutatása alapján történik.

 

 

VI. fejezet

 

A lakók ruházattal, textíliával való ellátásának rendje

A ruházat tisztításának és javításának, valamint a lakók tisztálkodási szerekkel való ellátásának rendje 

 

1./ Az intézmény lehetővé teszi, hogy az intézménybe költöző, illetve már az intézményben élő lakók saját, megfelelő minőségű ruházatukat használják, és az elhasználtak helyett saját pénzükön újat szerezzenek be.

 

2./ Az a lakó, aki saját ruházatát hordja, ruházatának elhasználódása esetén anyagi kártérítésre igényt nem tarthat.

 

3./ Takarót, ágyneműt behozni lehet. Az intézmény biztosítja a két hetenkénti, illetve szükség szerinti váltással történő ellátását.

 

4./ A lakók ruházatának mosása, tisztítása az intézményi mosodában történik, minden héten egyeztetés szerint. A mosásra szánt ruhaneműt a meghatározott napokon szobánként a gondozónő személyes jelenléte mellett tisztítják.

 

5./ Azon lakók, akik ruházatuk mosását saját maguk végzik, a mosáshoz szükséges mosóport, öblítőt maguknak biztosítják. Ennek hiányában az intézmény biztosítja.

 

6./ Amíg a szülő semmilyen ellátást nem képes biztosítani a gyermeknek, a családok átmeneti otthona teljes körű ellátást biztosít a gyermeknek.

 

 

VII. fejezet

 

Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai

 

Megszűnés módja:

-       az ellátott halála,

-       az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,

-       határozott idejű megállapodás esetében, a megjelölt időtartam lejártával,

-       az ellátott írásbeli kérelmére,

-       a jogosultsági feltételek megszűnésével,

-       ha az ellátás feltételei nem állnak fenn,

 

Az intézmény vezetője az ellátást megszünteti:

-       a házirend ismételt súlyos megsértésével,

-       ha a szülő, nagykorú testvér mások életét, testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít, ezzel egy időben az intézményvezetője hatósági intézkedést kezdeményez,

-       a gondozási megállapodás be nem tartása, együttműködés hiánya,

-       a család önkéntes távozása esetén.

 

Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás megszüntetéséről, valamint az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat vagy törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult vagy törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az egyet nem értés esetén a fenntartó végrhajtható határozatáig az ellátást biztosítani kell.

 

VI

II.

 

Az egyéni és a közösségi vallásgyakorlatra vonatkozó szabályok

 

Egyéni és közösségi szabad vallásgyakorlás az intézményen belül lehetővé válik, az ellátott igénye szerint.

 

 

IX. fejezet

 

Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások

 

A lakók kérésére igényüknek megfelelően, az intézmény szervezi, biztosítja a térítés ellenében alapfeladatába nem tartozó szolgáltatásokat, lehetőségeket.

 

Így például:

 

1.     színház-, múzeumlátogatás,

2.     divatfrizura, manikűr, pedikűr.

 

A fenti szolgáltatások igénybevétele esetén, a szolgáltatást igénybe vevők a ténylegesen felmerült költségeket tartoznak megfizetni.

 

 

X. Fejezet

 

Az intézmény 24 órás szakmai felügyeletet biztosít a családok átmeneti otthona alapellátást igénybevevők részére. A családok napirendjének kialakítása családonként, a családok szükségleteihez igazodva történik.

 

 

XI. fejezet

 

A lakók egészségügyi ellátásának rendje

 

1./ Az intézmény a fogorvosi ellátást, valamint az egészségügyi alapellátást a lakók részére biztosítja.

 

Az alapellátás keretében igény szerint:

3.     Az intézmény a gondozottak megfelelő ellátása érdekében orvost foglalkoztat megbízással heti 4 órában,

4.     a háziorvosi ellátást biztosító orvost, védőnői szolgálatot a szolgáltatási helyén felkeresheti a kliens, hétfőtől-péntekig 8.00-12.00 között,

5.     rendelési időt követően a területi ügyelet által biztosítja az intézmény az egészségügyi ellátást,

6.     az orvosok által felírt és szükséges gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzését, tárolását, illetve a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, a lakók saját költségükön maguknak kell beszerezni, illetve szerezhetik be, melyben segítséget nyújt az intézmény.

 

 

XII. fejezet

 

Az alkoholfogyasztás szabályai

 

1./ Az intézményben az alkoholfogyasztás semmilyen mértékben nem megengedett.

 

 

2./ A házirend súlyos megsértésének minősül, és a legsúlyosabb esetben kizáró, fegyelmi büntetésben részesíthető az a lakó, aki az intézmény területén alkoholt fogyaszt, illetve ittas állapotban intézményen belül, vagy kívül másokat molesztál, fenyeget, nem megengedhető hangnemben beszél, és ezzel az intézmény jó hírnevét és az intézményben élők életvitelét veszélyezteti.

 

XIII. Fejezet

 

Az étkezés rendje

 

Az étkezést a család saját maga oldja meg, melyhez az intézmény a főzés céljára, konyhát biztosít. A főzés rendjét egyeztetés alapján alakítják ki a gondozattak a gondozók felügyelete mellett.

 

A gyermekek étkezéséről a család gondoskodik a családgondozó segítségével, tanácsadásával.

 

Amíg a szülő semmilyen ellátását nem képes biztosítani a gyermeknek, a családok átmeneti otthona teljes körű ellátást biztosít a gyermeknek.

 

XIV. fejezet

 

Közös helyiségek használata

 

A gondozottak közös használatú helyiségeit előre egyeztetés, megegyezés alapján használják. A klinesek egymás között beosztva a gondozók felügyelete mellett használják, és jó gazda módjára rendben is tartják.

 

XV. fejezet

 

A házirend megsértése következményeinek szabályozása

 

1./ A házirend megsértése miatt alkalmazott eljárások

 

            a./ Fegyelmi vétséget követ el a lakó, ha a házirendben foglaltakat

szándékosan, vagy gondatlanságból vétkesen megszegi.

            b./ Szándékosság, amikor a lakó előre tudja cselekménye

következményeit, és abba belenyugszik.

            c./ Gondatlanság, amikor a lakó látja és tudja ugyan cselekménye

következményeit, de bízik annak elmaradásában, vagy azért nem látta

előre a következményeket, mert elmulasztotta az elvárható figyelmet, körültekintést.

 

 

2./A házirendet megsértő lakóval szemben kiszabható intézkedések:

 

-      írásbeli figyelmeztetés,

-      írásbeli megrovás,

-       intézményi jogviszony megszüntetésének kezdeményezése.

 

3./ Ha az intézmény tudomást szerez a házirendben foglaltak megsértéséről, soron kívül köteles intézkedést tenni.

 

Az intézkedések során:

7.     az intézményvezető az eseményt követő 3 napon belül jegyzőkönyvileg meghallgatja a házirendet megsértő személyt, vagy személyeket, továbbá sértetteket, ha ilyen nincs a szemtanukat, családgondozókat és a szolgálatban lévő szakgondozókat, gondozónőket,

8.     az intézményvezető jegyzőkönyvek, vallomások tanulmányozása alapján alakítja ki álláspontját, és tesz intézkedéseket a házirend megsértőjével szemben,

9.     az intézményvezető a meglévő bizonyítékok alapján saját hatáskörében jár el, szükség szerint az érdek-képviseleti fórum elé terjeszti az ügyet,

10.  a bizottság az elkövetőt és a tanukat személyesen meghallgatja, és javaslatot tesz további intézkedésre.

 

XVI. fejezet

 

Az Érdekképviseleti Fórum működésének szabályai

 

1./ A lakók érdekvédelmét – az ellátásban részesülők, illetve hozzátartozóik, a fenntartó szerv és az intézmény dolgozóiból választott – Érdekképviseleti Fórum biztosítja. Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak névsorát jól látható helyen ki kell függeszteni az intézmény területén.

 

2./ Az Érdekképviseleti Fórum működése:

-      Az Érdekképviseleti Fórum működéséhez szükséges tárgyi feltételeket       az

intézmény biztosítja.

-       Az Érdekképviseleti Fórum szükség szerint, de legalább évente ülésezik.

-       Az Érdekképviseleti Fórum üléseit az elnök hívja össze. Minden esetben össze kell hívni, ha azt az intézményvezető, vagy a Fórum tagjainak 50%- a kéri.

-       Az Érdekképviseleti Fórum akkor határozatképes, ha a tagok 2/3-a jelen van, és biztosított a lakók, illetve a hozzátartozók 50%-os jelenléte.

-       Az Érdekképviseleti Fórum döntéseit, állásfoglalásait egyszerű szótöbbséggel hozza. Azonos szavazat esetén az elnök dönt.

-       Az Érdekképviseleti Fórum üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmazni kell a hozzászólások lényegi tartalmát, a hozott határozatokat, megállapításokat, és végül a jelenlévők és a jegyzőkönyvvezető aláírását.

-       A lakó és hozzátartozója panasszal élhet az intézmény vezetőjénél, vagy az Érdekképviseleti Fórumnál:

                                   - az intézményi jogviszony megsértése miatt,

                                   - személyiségi jogainak, kapcsolattartásának sérelme miatt,

                                   - az intézmény dolgozóinak szakmai titoktartási és

vagyonvédelmi kötelezettségei megsértése esetén,

- az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása

érdekében.

11.  A panasz kivizsgálására és intézkedésre jogosult köteles 15 napon belül írásban értesíteni a panasztevőt a vizsgálat eredményéről.

A szükséges intézkedések megtételével felhívja a figyelmet a sérelem orvoslásának esetleges más módjára is.

 

Vaja, 2019. június 24.

 

                                                                                                         Erdődi Istvánné

                                                                                                         Intézményvezető