HIRDETMÉNY AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDEJÉRŐL, AZ ÓVODAI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ELJÁRÁSRÓL 2024/2025. nevelési év

 

Mátészalka Város Önkormányzata ezen hirdetmény útján tájékoztatja a szülőket a fenntartásában működő Négy Évszak Óvoda székhelyintézményébe és tagintézményeibe történő beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról.

 

Az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (a 2024/2025. nevelési év tekintetében 2024. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órában óvodai nevelésben kell részesülnie.

Az Oktatási Hivatal 2024. április 16-áig levélben hívja fel az óvodaköteles korba lépő gyermekek szüleinek, gondviselőinek figyelmét a határidőkre, tudnivalókra.

 

A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az óvodai általános felvételi időpontokban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

 

Nincs szükség óvodai beiratkozásra azon óvodaköteles korba lépő gyermek esetében, aki

- a jogszabályban meghatározott esetben további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt, vagy

- a kötelező óvodai nevelést a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálattal jogviszonyban, korai fejlesztés és gondozás keretében teljesíti.

 

Az óvodakezdés halasztását a szülők a területileg illetékes járási hivatalnál, azaz a Mátészalkai Járási Hivatalnál kérelmezhetik.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Mátészalkai Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

 

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik, a felvételt a szülőnek, gondviselőnek szükséges kérelmeznie. Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre, de jogszabály, továbbá az óvoda házirendje egyes jogok gyakorlását az első nevelési év megkezdéséhez kötheti.

 

Az óvodai jelentkezéshez a „JELENTKEZÉSI LAP az önkormányzati fenntartású Négy Évszak Óvodába a 2024/2025. nevelési évre” című nyomtatványt szükséges kitölteni, amelyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a www.mateszalka.hu oldalról.

 

A kitöltött jelentkezési lapot lehetőleg a beiratkozási napokat megelőzően szükséges a szülőknek elektronikus úton, vagy akár személyesen eljuttatni ahhoz a tagóvodához, ahová a szülő gyermek felvételét kéri.

 

Négy Évszak Óvoda (székhelyintézmény) 4700 Mátészalka Alkotmány út 15. e-mail cím: negyevszakovoda05@gmail.com

Négy Évszak Óvoda Napsugár Tagóvodája 4700 Mátészalka, Szatmár utca 1. e-mail cím: telepo.csilla@gmail.com

Négy Évszak Óvoda Kikelet Tagóvodája 4700 Mátészalka, Balassi Bálint utca 39. e-mail cím: kikeletovoda6@gmail.com

 

Az óvodai beiratkozás időpontja

 

Mátészalka Város Önkormányzat fenntartásában működő Négy Évszak Óvoda székhelyintézményébe és tagintézményeibe a 2024/2025. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja:

2024. április 22. napján (hétfő) 8.00-17.00 óra között

2024. április 23. napján (kedd) 8.00-17.00 óra között.

 

A Négy Évszak Óvoda és tagóvodái felvételi körzete

 

Négy Évszak Óvoda (székhelyintézmény)

Ady Endre utca Akácfa utca Alkotmány út Almáskert utca Árpád utca Attila utca Bánk bán utca

Bercsényi utca Búza utca Cserepeshegy utca Csillag utca Damjanich utca Deák F. köz Deák Ferenc utca

Délibáb utca Eötvös utca Erkel Ferenc utca Északi körút Gyár utca Hild János park Hodászi út

Hősök tere Ifjúság tér Ipari út Irinyi utca Iskola köz Jármi köz Jármi utca

Kalmár köz Kalmár sor Kalmár utca Kálvin tér Károlyi köz Katona József utca Kazinczy utca

Képes Géza

utca Kertész utca Kisfaludy köz Kisfaludy utca Kodály Zoltán utca Kórház utca Kossuth tér

Kossuth utca Kölcsey tér Kölcsey utca Lehel utca Móricz Zsigmond köz Móricz Zsigmond utca Mosolygó utca

Nagykárolyi út Nagyszőlő Nyár utca Nyírjes utca Ősz utca Puskin utca Rákóczi utca

Somogyi Béla

utca Szalkay László utca Szegfű utca Szél köz Szőlőskert utca Tavasz utca Tél utca

Toldi Miklós

utca Tompa Mihály utca Újfalussy tag Városház köz Vásár tér Vasvári Pál utca Viola utca

Vittoria utca Wesselényi utca Zevenaar utca Zöldfa utca (vasútig) páros oldal 2-72-ig, és páratlan oldal 1-101-ig

 

 

 

 

 

 

 

 

Négy Évszak Óvoda Kikelet Tagóvodája

Artézi kút

utca Bajcsy-Zsilinszky utca Balassi Bálint köz Balassi Bálint utca Bencsi köz Budai Nagy Antal utca Csokonai köz

Csokonai

utca Dankó Pista utca Dobó István utca Dózsa György köz Dózsa György utca Ecsedi köz Ecsedi utca

Feket-szeg

tanya Fellegvár utca Fellegvár köz Forrás utca Hajdú köz Hajdú utca József Attila köz

József Attila

utca Kézy László utca Kraszna utca Lajos utca Mátyás király utca Munkácsy köz Munkácsy utca

Szamos utca Széchenyi köz Széchenyi sor Széchenyi utca Szokolay Őrs utca Táncsics Mihály utca Váci Mihály utca

Vágóhíd köz Vágóhíd utca Zrínyi köz Zrínyi utca

 

 

 

Négy Évszak Óvoda Napsugár Tagóvodája

Arad utca Arany János köz Arany János sor Arany János utca Babits Mihály utca Bacsó Béla utca Baross László utca

Bartók Béla

utca Báthory tér Blau tag Corvin tér Esze Tamás utca Gábor Áron utca Gárdonyi Géza utca

Hunyadi köz Hunyadi utca Jókai utca Kinizsi Pál utca Korona tér Kosztolányi utca Krudy Gyula utca

Martinovics

utca Meggyesi út Mikszáth Kálmán utca Nádor tér Nagybányai utca Október 23. tér Petőfi köz

Petőfi tér Petőfi utca Rózsa utca Seregély utca Szatmár utca Szív utca Tóth Árpád utca

Vágóháztanya Vörösmarty utca Zöldfa utca (vasúttól) páros oldal 74-252-ig, és páratlan oldal 103-151-ig Zöldmező utca

 

A gyermek óvodai beíratásához szükséges dokumentumok

 

- a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

- a gyermek TAJ kártyája

- a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

- nem magyar állampolgár kiskorú esetén az Nkt. 92. §-ában szereplő feltételek meglétét igazoló dokumentum,

- sajátos nevelési igényű gyermek esetén: szakértői vélemény,

- igazolás tartós betegségről, fogyatékosságról,

- jelentkezési lap (A jelentkezési lapot akkor szükséges a beiratkozás alkalmával a szülőnek magával vinnie, amennyiben azt korábban nem juttatta el az óvodába.)

 

 

Az óvodai felvételi eljárás rendje

 

Az óvoda köteles felvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási

helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta – 2024. január 22. napját megelőzően – szerepel.

 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban – az óvodavezető dönt.

 

Mátészalka Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák gondoskodnak a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről is. Az óvodák az alapító okirat szerint azokat a sajátos nevelési igényű gyermekeket tudják fogadni, akik a szakértői vélemény alapján integráltan, a többi gyermekkel együtt nevelhetők. Az óvodák nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot nem látnak el.

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja

 

Az óvoda vezetője

a) az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2024. május 23.

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkemények

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el.

 

A jogorvoslati eljárás szabályai

 

Az óvoda vezetőjének a gyermek óvodai felvételével kapcsolatos döntése ellen a szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Mátészalka Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a jelen hirdetményben foglaltak szerint gondoskodjanak gyermekeik beíratásáról.

 

JELENTKEZÉSI LAP  (Kattintson a folytatáshoz!)

 

Mátészalka Város Önkormányzata