HIRDETMÉNY AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDEJÉRŐL, AZ ÓVODAI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ELJÁRÁSRÓL 2024/2025. NEVELÉSI ÉV

Mátészalka Város Önkormányzata ezen hirdetmény útján tájékoztatja a szülőket a fenntartásában működő Négy Évszak Óvoda székhelyintézményébe és tagintézményeibe történő beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról.

 

Az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (a 2024/2025. nevelési év tekintetében 2024. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órában óvodai nevelésben kell részesülnie.

Az Oktatási Hivatal 2024. április 16-áiglevélben hívja fel az óvodaköteles korba lépő gyermekek szüleinek, gondviselőinek figyelmét a határidőkre, tudnivalókra.

 

A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az óvodai általános felvételi időpontokban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

 

Nincs szükség óvodai beiratkozásra azon óvodaköteles korba lépő gyermek esetében, aki

- a jogszabályban meghatározott esetben további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt, vagy

- a kötelező óvodai nevelést a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálattal jogviszonyban, korai fejlesztés és gondozás keretében teljesíti.

 

Az óvodakezdés halasztását a szülők a területileg illetékes járási hivatalnál, azaz a Mátészalkai Járási Hivatalnál kérelmezhetik.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Mátészalkai Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

 

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik, a felvételt a szülőnek, gondviselőnek szükséges kérelmeznie. Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre, de jogszabály, továbbá az óvoda házirendje egyes jogok gyakorlását az első nevelési év megkezdéséhez kötheti.

 

Az óvodai jelentkezéshez a „JELENTKEZÉSI LAP az önkormányzati fenntartású Négy Évszak Óvodába a 2024/2025. nevelési évre” című nyomtatványt szükséges kitölteni, amelyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a www.mateszalka.huoldalról.

 

A kitöltött jelentkezési lapot lehetőleg a beiratkozási napokat megelőzően szükséges a szülőknek elektronikus úton, vagy akár személyesen eljuttatni ahhoz a tagóvodához, ahová a szülő gyermek felvételét kéri.

 

Négy Évszak Óvoda (székhelyintézmény) 4700 Mátészalka Alkotmány út 15. e-mail cím: negyevszakovoda05@gmail.com

Négy Évszak Óvoda Napsugár Tagóvodája 4700 Mátészalka, Szatmár utca 1. e-mail cím: telepo.csilla@gmail.com

Négy Évszak Óvoda Kikelet Tagóvodája 4700 Mátészalka, Balassi Bálint utca 39.  e-mail cím: kikeletovoda6@gmail.com

 

Az óvodai beiratkozás időpontja

 

Mátészalka Város Önkormányzat fenntartásában működő Négy Évszak Óvoda székhelyintézményébe és tagintézményeibe a 2024/2025. nevelési évre történő óvodai beiratkozásidőpontja:

2024. április 22. napján (hétfő) 8.00-17.00 óra között

2024. április 23. napján (kedd) 8.00-17.00 óra között.

 

A Négy Évszak Óvoda és tagóvodái felvételi körzete

 

Négy Évszak Óvoda (székhelyintézmény)

Ady Endre utca

Akácfa utca

Alkotmány út

Almáskert utca

Árpád utca

Attila utca

Bánk bán utca

Bercsényi utca

Búza utca

Cserepeshegy utca

Csillag utca

Damjanich utca

Deák F. köz

Deák Ferenc utca

Délibáb utca

Eötvös utca

Erkel Ferenc utca

Északi körút

Gyár utca

Hild János park

Hodászi út

Hősök tere

Ifjúság tér

Ipari út

Irinyi utca

Iskola köz

Jármi köz

Jármi utca

Kalmár köz

Kalmár sor

Kalmár utca

Kálvin tér

Károlyi köz

Katona József utca

Kazinczy utca

Képes Géza utca

Kertész utca

Kisfaludy köz

Kisfaludy utca

Kodály Zoltán utca

Kórház utca

Kossuth tér

Kossuth utca

Kölcsey tér

Kölcsey utca

Lehel utca

Móricz Zsigmond köz

Móricz Zsigmond utca

Mosolygó utca

 

Nagykárolyi út

Nagyszőlő

Nyár utca

Nyírjes utca

Ősz utca

Puskin utca

Rákóczi utca

Somogyi Béla utca

Szalkay László utca

Szegfű utca

Szél köz

Szőlőskert utca

Tavasz utca

Tél utca

Toldi Miklós utca

Tompa Mihály utca

Újfalussy tag

Városház köz

Vásár tér

Vasvári Pál utca

Viola utca

Vittoria utca

Wesselényi utca

Zevenaar utca

Zöldfa utca (vasútig) páros oldal 2-72-ig, és páratlan oldal 1-101-ig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Négy Évszak Óvoda Kikelet Tagóvodája

Artézi kút utca

Bajcsy-Zsilinszky utca

Balassi Bálint köz

Balassi Bálint utca

Bencsi köz

Budai Nagy Antal utca

Csokonai köz

Csokonai utca

Dankó Pista utca

Dobó István utca

Dózsa György köz

Dózsa György utca

Ecsedi köz

Ecsedi utca

Feket-szeg tanya

Fellegvár utca

Fellegvár köz

Forrás utca

Hajdú köz

Hajdú utca

József Attila köz

József Attila utca

Kézy László utca

Kraszna utca

Lajos utca

Mátyás király utca

Munkácsy köz

Munkácsy utca

Szamos utca

Széchenyi köz

Széchenyi sor

Széchenyi utca

Szokolay Őrs utca

Táncsics Mihály utca

Váci Mihály utca

Vágóhíd köz

Vágóhíd utca

Zrínyi köz

Zrínyi utca

 

 

 

 

 

 

Négy Évszak Óvoda Napsugár Tagóvodája

Arad utca

Arany János köz

Arany János sor

Arany János utca

Babits Mihály utca

Bacsó Béla utca

Baross László utca

Bartók Béla utca

Báthory tér

Blau tag

Corvin tér

Esze Tamás utca

Gábor Áron utca

Gárdonyi Géza utca

Hunyadi köz

Hunyadi utca

Jókai utca

Kinizsi Pál utca

Korona tér

Kosztolányi utca

Krudy Gyula utca

Martinovics utca

Meggyesi út

Mikszáth Kálmán utca

Nádor tér

Nagybányai utca

Október 23. tér

Petőfi köz

Petőfi tér

Petőfi utca

Rózsa utca

Seregély utca

Szatmár utca

Szív utca

Tóth Árpád utca

Vágóháztanya

Vörösmarty utca

Zöldfa utca (vasúttól)

páros oldal 74-252-ig, és páratlan oldal 103-151-ig

Zöldmező utca

 

 

 

A gyermek óvodai beíratásához szükséges dokumentumok

 

-          a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

-          a gyermek TAJ kártyája

-          a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

-          nem magyar állampolgár kiskorú esetén az Nkt. 92. §-ában szereplő feltételek meglétét igazoló dokumentum,

-          sajátos nevelési igényű gyermek esetén: szakértői vélemény,

-          igazolás tartós betegségről, fogyatékosságról,

-          jelentkezési lap (A jelentkezési lapot akkor szükséges a beiratkozás alkalmával a szülőnek magával vinnie, amennyiben azt korábban nem juttatta el az óvodába.)

 

 

Az óvodai felvételi eljárás rendje

 

Az óvoda köteles felvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta – 2024. január 22. napját megelőzően – szerepel.

 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban – az óvodavezető dönt.

 

Mátészalka Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák gondoskodnak a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről is. Az óvodák az alapító okirat szerint azokat a sajátos nevelési igényű gyermekeket tudják fogadni, akik a szakértői vélemény alapján integráltan, a többi gyermekkel együtt nevelhetők. Az óvodák nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot nem látnak el.

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja

 

Az óvoda vezetője

a) az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2024. május 23.

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkemények

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el. 

 

A jogorvoslati eljárás szabályai

 

Az óvoda vezetőjének a gyermek óvodai felvételével kapcsolatos döntése ellen a szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Mátészalka Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.   

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a jelen hirdetményben foglaltak szerint gondoskodjanak gyermekeik beíratásáról.

                                                                                   Mátészalka Város Önkormányzata

 

JELETNTKEZÉSI LAP (Kattintson a letöltéshez!)