Pályázati felhívás civil szervezetek 2023. évi támogatására

A pályázat közzétételének napja: 2023. március 3.

 

Mátészalka Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

civil szervezetek 2023. évi támogatására

 

 

Mátészalka Város Képviselő-testülete Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága 9/2023. (II. 27.) határozatával pályázatot hirdet civil szervezetek számára. A pályázati eljárás keretében Mátészalka Város Önkormányzata a pályázó civil szervezetek számára elszámolási kötelezettséggel, vissza nem térítendő támogatást kíván nyújtani az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint.

 

A pályázat célja:

 

Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását, és támogatni kívánja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a hagyományápolás és egyéb közösségi célok érdekében végzett tevékenységeket.

 

Támogatandó célok:

 

Elsősorban a város lakosságának szóló helyi programok megvalósításához a civil szervezetek támogatásban részesíthetőek, amennyiben a következő tevékenységek valamelyikét végzik:

a)     egészségügyi, szociális, karitatív tevékenység,

b)     nevelés, oktatás,

c)     kulturális, közművelődési, művészeti és sporttevékenység, helyi hagyományok ápolása,

d)     közbiztonság javítása,

e)     gyermek és ifjúsági táboroztatás, egyéb gyermek és ifjúsági feladatok,

f)      fogyatékosok, munkanélküliek, nyugdíjasok támogatása,

g)     városszépítés, környezetvédelem, műemlékvédelem,

h)     kiadványok készítése.

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

 

Az a nyilvántartásba vett, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontjában meghatározott civil szervezet részesíthető támogatásban, amely 

a) legalább egy éve működik,

b) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,

c) nem áll felszámolási, csőd, végelszámolási eljárás hatálya, vagy egyéb megszüntetésre irányuló eljárás hatálya alatt,

d) mátészalkai székhelyű vagy mátészalkai tagszervezettel rendelkezik vagy a mátészalkai lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.

 

A rendelkezésre álló keretösszeg:

 

A pályázatok 2023. évi támogatására rendelkezésre álló keretösszeget Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet „civil szervezetek támogatása” elnevezésű működési célú pénzeszköz átadásának előirányzata határozza meg.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 4.000.000 Ft

 

Az igényelhető támogatás maximális mértéke: 200.000 Ft

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 

A pályázati kiírás közzétételétől számított 30 napon belül van lehetőség a pályázatok benyújtására. A határidő utolsó napja: 2023. április 3. (16:00 óra)

 

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

 

A pályázatokat 1 eredeti példányban a Rendelet 1. melléklete szerinti, a pályázati kiírás mellékletét képező „PÁLYÁZATI ADATLAP civil szervezetek támogatására” című formanyomtatványon, a pályázati adatlap kötelező mellékleteinek csatolásával Mátészalka Város Önkormányzat Polgármesteréhez kell benyújtani papír alapon.

 

Cím: Mátészalka Város Önkormányzata

Dr. Hanusi Péter polgármester

4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

 

A pályázati kiírás és a formanyomtatvány a www.mateszalka.huhonlapról letölthetőek.

 

A pályázat során a civil szervezet egyidejűleg több tevékenységre is kérhet támogatást. Ebben az esetben a pályázatokat külön-külön kell benyújtani.

 

Több civil szervezet együttesen is benyújthat pályázatot közös program megvalósítása érdekében. Ebben az esetben egyértelműen meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezetet.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 

A benyújtott pályázatok alapján a civil szervezetek támogatásáról a benyújtásra nyitva álló határidő leteltét követő 25 napon belül az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság dönt.

 

A pályázati feltételek, az elbírálás szempontjai:

 

A pályázatok elbírálása során az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság az alábbi döntéseket hozhatja:

- a pályázat támogatása,

- a pályázat elutasítása.

 

Nem részesíthető támogatásban az a pályázó, amely

a) a benyújtott pályázati dokumentációban valótlan, megtévesztő adatot szolgáltatott,

b) a pályázati dokumentációt nem papír alapon és nem a Rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyújtotta be,

c) a pályázat benyújtásakor és a támogatási szerződés megkötésekor lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,

d) tekintetében a Knyt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség fennáll,

e) határidőn túl nyújtotta be pályázatát,

f) nem felel meg „A pályázat benyújtására jogosultak köre” pontban részletezett feltételeknek.

 

A támogatási szerződés lejártától számított 3 éven belül nem részesíthető önkormányzati támogatásban az a Rendelet hatálya alá tartozó civil szervezet, amely korábbi pályázatában valótlan adatot szolgáltatott, a kapott támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól eltérően használta fel, a támogatási szerződésben foglaltakat nem tartotta be, vagy elszámolási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tett eleget.

 

Az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság a támogatást az igényeltnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

 

Hiánypótlás

 

Ha a pályázó a pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, egy alkalommal lehetősége van hiánypótlásra, a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást a felhívás ellenére sem teljesíti a pályázó nem részesíthető támogatásban.

 

A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:

 

A polgármester a pályázatok eredményéről, a döntés meghozatalát követő 8 napon belül a határozat megküldésével értesíti a pályázót. Nyertes pályázó esetén a támogatási szerződés tervezete is megküldésre kerül.

 

A szerződéskötésre vonatkozó szabályok:

 

Az önkormányzat a támogatásban részesülő civil szervezettel támogatási szerződést köt. A támogatás egy összegben a támogatási szerződés megkötésétől számított 10 napon belül a szervezet részére kiutalásra kerül.

A Támogatottnak vállalnia kell, hogy minden olyan esetben, amikor a támogatás révén megvalósult alkotás, tevékenység nyilvánosságot kap, a támogatás tényét és Mátészalka Város Önkormányzatát, mint Támogatót feltünteti.

 

A támogatási szerződés megkötéséhez az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

- a civil szervezet nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírásmintája, vagy az aláírásminta hitelesített másolata,

- a létesítő okirat, alapító okirat vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételt igazoló okirat hitelesített másolata, valamint

- igazolás a támogatott bankszámlaszámáról, vagy bankszámla-kivonat másolata.

Amennyiben a támogatott által a tárgyévet megelőző 3 évben az önkormányzathoz benyújtott fenti dokumentumaiban változás nem következett be, a támogatási szerződés megkötéséhez elegendő az erről szóló nyilatkozat megtétele is. 

 

A támogatás intenzitása:

 

A megítélt támogatási összeg 100 %-a. A támogató saját forrás meglétét nem írja elő, a pályázó annak biztosításáról saját lehetőségei szerint dönt.

A támogatott a támogatást az elbírálástól számított 1 éven belül megvalósítandó pályázati célra használhatja fel.

 

 

Az elszámolható költségek köre:

 

A pályázat terhére csak a támogatási szerződésben megjelölt céllal összhangban álló, a támogatási összeg kiutalásának napjaés a pályázatban megjelölt megvalósítási határidő befejező időpontja közötti időszakban kiállított és kifizetett számlák összegei számolhatóak el!

 

Az elszámolás módja és határideje:

 

A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott módon, apályázati cél megvalósítását követő 60 napon belül köteles elszámolni az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásárólszóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

 

Jogorvoslati lehetőség:

 

A támogatói döntéssel a támogató és a támogatott között polgári jogi jogviszony jön létre. A támogatási szerződéssel létrejövő támogatási jogviszony létesítésére irányuló eljárással összefüggő döntés ellen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározottak szerint jogorvoslatnak van helye.

 

A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettség:

 

A támogatott tudomásul veszi, hogy a támogató a támogatás felhasználását a pénzügyi és számviteli jogszabályoknak való megfelelésen túlmenően a helyszínen is jogosult vizsgálni. A támogatott a támogatás összegének felhasználása kapcsán köteles az ellenőrzéshez szükséges adatokat, dokumentumokat az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani. A támogatás felhasználását az Állami Számvevőszék is jogosult vizsgálni.

 

A támogatott köteles az adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat és az azokban bekövetkező változásokat a támogató felé a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bejelenteni. Ennek mulasztásából eredő joghátrányért a támogatott teljes körű felelősséggel tartozik. Amennyiben a támogatási szerződés megkötése a támogatott felróható magatartása, mulasztása (adatszolgáltatás hiánya, valótlan tartalmú adatszolgáltatás) miatt meghiúsul, a támogató a támogatási szerződés megkötésétől eláll.

 

A pályázó tudomásul veszi, hogy a valótlan vagy hiányos adatok megadása esetén a pályázata érvénytelen.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.) Jegyzői Irodájában, Imre Miklósné intézményi referenstől kérhető, elérhetősége: telefon: 06/44/501-396 e-mail: imre.miklosne@mateszalka.hu