„Mátészalka belterületi csapadékvízrendszer fejlesztése II. ütem" - TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00036

Projekt címe:                           „Mátészalka belterületi csapadékvízrendszer fejlesztése II. ütem”

 

Projekt azonosító száma:        TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00036

A projekt tervezett befejezési dátuma:2021.05.29.

A projekt összköltsége:           bruttó 400 000 000 Ft

A támogatás mértéke:              100 %

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása

A projekt célja a település belterületi csapadékvíz elvezetési, - gazdálkodási rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

A projekt szakmai-műszaki tartalma:

A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója, a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.

a) Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna, víztelenítő árkok és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, átépítése, kiépítése (ideértve a szennyezett csapadékvizet tisztító berendezést is. b) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése, felújítása, indokolt esetben vápás vízelvezető út építése.

c) A csapadék hasznosítását/hasznosulását lehetővé tevő olyan részrendszerek kiépítése, amelyek csökkentik az egyesített rendszerű csatornahálózatok és a kapcsolódó szennyvíztisztító telepek csapadékvíz terhelését. (pl.: beszivárgó cella, ideiglenes elöntési területek, esőkert, állandó vízborítású területek, áteresztő szilárd burkolatok, beszivárogtató kavics drének, a lefolyási pálya megszakítása, füvesített árkok).

 

3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

b) Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása (teljes útburkolat felújítása kizárólag indokolt esetben lehetséges), átereszek átépítése, bővítése

c) Szennyező források kizárása (szűrőmezők, szennyezett csapadékvizet tisztító berendezések és hordalékfogók létesítése).

e) Növényzet telepítése, helyreállítása a létesítményekhez tartozó területen beleértve az előírások szerinti parti sávot is (természeti védelem alatt álló területen a telepítendő fajok kiválasztásánál a táji, természeti jellemzőket is figyelembe kell venni).

f) Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója, amennyiben indokolt.

 

3.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

a) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság.

b) Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció. A kötelezően megvalósítandó tevékenységeknek az Önkormányzat eleget tesz.