Pályázati felhívás ingatlan árverésre_Hrsz:3941/10

P Á L Y Á Z A T I      F E L H Í V Á S!
 

Mátészalka Város Önkormányzata Polgármesterének 68/2021. (VI.07.) számú határozatában foglalt döntése alapján versenytárgyalás (árverés) útján történő értékesítésre meghirdeti amátészalkai 3941/10 helyrajzi számú, természetben 4700 Mátészalka, Kalmár u. 23. szám alatt található, 5457 m² alapterületű, kivett óvoda megnevezésű belterületi ingatlant.

 

Az ingatlan kikiáltási ára (áfamentes): 183.000.000 Ft

A licitlépcső mértéke 3.000.000 Ft.

 

A versenytárgyaláson történő részvétel feltétele 18.300. 000 forint pályázati biztosíték letétbe helyezése az önkormányzat 10700402-25452208-53200008 számú letéti számlájára.

A pályázati biztosíték összege a versenytárgyalás nyertese esetében beszámít a vételárba, míg a többi ajánlattevő részére a versenytárgyalás napjától számított 10 napon belül visszautalásra kerül.

 

Az ingatlannal kapcsolatos tudnivalók:

  • Az ingatlan besorolása kivett óvoda, és a pályázónak vállalnia kell, hogy az ingatlan megvásárlását követően az ingatlant továbbra is kizárólag köznevelési célokra hasznosíthatja.
  • A pályázónak óvodai feladatellátás céljából köznevelési szerződést kell kötnie az önkormányzattal.
  • A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi.
  • A kiíró a vételár megfizetésére részletfizetési kedvezményt nem biztosít, a nyertes pályázónak a vételár 100 %-át egy összegben, az adásvételi szerződés aláírását követő 8 napon belül kell megfizetnie.
  • a köznevelési feladatok ellátásának biztosítására a szerződés aláírásától számított 5 év időtartamra visszavásárlási jog kerül kikötésre, és az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre.

 

Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a versenytárgyalás eredményétől függetlenül, akár indokolás nélkül az értékesítési szándékától elállhat.

 

A versenytárgyaláson részt vehet minden:

  • természetes személy,
  • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése szerint átláthatónak minősülő szervezet (erről szóló nyilatkozat csatolandó),

aki a pályázati felhívásban ismertetett feltételeket elfogadja és vételi kérelmét (pályázatát) a megadott határidőig benyújtja, valamint az pályázati biztosíték összegét a megadott határidőig megfizeti. 

 

 

 

Amennyiben a pályázó nem természetes személy:

  • köteles benyújtani gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát vagy egyéb jogi személy esetén egyéb nyilvántartásba vételt igazoló okiratát, és aláírási címpéldányát
  • a versenytárgyaláson csak a szervezet törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt.

 

Érvényes ajánlat feltétele, hogy az ajánlattevő igazolja köztartozásmentességét.

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

A pályázatok benyújtásának és az pályázati biztosíték átutalásának határideje:

2021. június 22. nap 16.00 óra

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatok benyújthatók írásban postai úton, elektronikusan vagy személyesen nyújthatók be a fenti címen,zárt borítékban, vagy pdf formátumban, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következőt kérjük feltüntetni:

„Pályázati ajánlat az 3941/10 hrsz-ú ingatlanra megvételére”

 

A versenytárgyalás időpontja: 2021. június 23. nap 14.00 óra

 

A versenytárgyalás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

4700 Mátészalka, Hősök tere 9.  III. emelet 40-es szoba

Az ingatlan a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

A versenytárgyalással kapcsolatosan bővebb információt a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján (Hősök tere 9. III. emelet 42-es szoba) vagy a 44/501-366 telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.