Pályázati felhívás

 

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

jogi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű legkésőbb 3év –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 17. oktatási,22. jogi és perképviseleti, 27. titkársági feladatkörök

Ellátandó feladatok:

A Mátészalkai Polgármesteri Hivatal jegyzői törzskarának jogi referensi munkakörének ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Nemzetiségi (roma,román,német) önkormányzatok képviselő-testületi valamint bizottsági üléseinek szakmai és adminisztrációs segítése, előterjesztések, szerződések előkészítése és törvényességi vizsgálata. Önkormányzati fenntartású intézmények:óvoda,könyvtár,múzeum fenntartói feladatainak végzése. Önkormányzati gazdasági társaságokkal kapcsolatos teljeskörű jogi szakértelmet igénylő feladatok, tulajdonosi döntések előkészítése. Civil szervezetekkel, alapítványokkal egyesületekkel kapcsolatos önkormányzati feladatok. Iskolai körzethatárok meghatározásával kapcsolatos feladatok.Önkormányzati képviselő-testületi ülésekre készült előterjesztések törvényességi szempontból való felülvizsgálata, feladatkört érintően előterjesztések készítése, üléseken történő részvétel. Bizottsági ülések adminisztratív feladatainak elvégzése, jegyzőkönyv készítése és kormányhivatalhoz történő felterjesztés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Mátészalka Város Önkormányzat mindenkor hatályos rendelete és a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal hatályos Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

·         Magyar állampolgárság,

·         Cselekvőképesség,

·         Büntetlen előélet,

·         Egyetem, Főiskola; felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi,társadalomtudományi,hittudományi,közszolgálati,jogi,gazdaságtudományi,természettudományi,művészeti,pedagógus, szakképzettség;vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közművelődési,közgyűjteményi felsőfokú szakképesítés,

·         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

·         45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 5. sz. mellékletére

·         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

·         a közigazgatási gyakorlat, szerzett tapasztalat hitelt érdemlő bizonyítása

·         iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítványok, oklevelek másolata és pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata

·         nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

·         nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik a pályázó pályázati anyagát

·         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárás során a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak kezeléséhez

·         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén a Kttv.84-85.§-ai szerinti összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·         önkormányzati területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

·         jogász szakképzettség - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 9. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:2019. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Potosné dr. Kovács Zsuzsanna aljegyző nyújt, a 06-44-501-391 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

o   Postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4700 Mátészalka, Hősök tere 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 360-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: jogi referens. [MB1]

o   Személyesen: Potosné dr. Kovács Zsuzsanna aljegyző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Hősök tere 9,. I 13. [MB2]

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltéséhez elvárt követelmények megléte. A benyújtott pályázatokat a polgármester egyetértésével a jegyző bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:2019. szeptember 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

o   Mátészalka Város hivatalos honlapja - www.mateszalka.hu

o   Szatmári Szó helyi lap