Pályázati kiírás civil szervezetek 2019.évi támogatására

 

 

Mátészalka Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

civil szervezetek 2019. évi támogatására

 

A pályázat célja:

Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek, az önszerveződő közösségek, valamint magánszemélyek helyi közéletre gyakorolt hatását, és támogatni kívánja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a hagyományápolás és egyéb közösségi célok érdekében végzett tevékenységeket.

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Támogató) a civil szervezet számára pályázati eljárás keretében 2019. évre elszámolási kötelezettséggel vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújt az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról 18/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban Rendelet) foglaltak szerint.

 

Támogatandó célok:

Elsősorban a város lakosságának szóló helyi programok megvalósításához a civil szervezetek támogatásban részesíthetőek, amennyiben a következő tevékenységek valamelyikét végzik:

a)      egészségügyi, szociális, karitatív tevékenység

b)     nevelés, oktatás,

c)      kulturális, közművelődési, művészeti és sporttevékenység, helyi hagyományok ápolása,

d)     közbiztonság javítása,

e)      gyermek és ifjúsági táboroztatás, egyéb gyermek és ifjúsági feladatok,

f)       fogyatékosok, munkanélküliek, nyugdíjasok támogatása,

g)     városszépítés, környezetvédelem, műemlékvédelem,

h)     kiadványok készítése.

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott egyesületekre és alapítványokra. Az a nyilvántartásba vett civil szervezet részesíthető támogatásban, amelyik

a)      legalább egy éve működik,

b)     amely közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,

c)      mátészalkai székhelyű vagy mátészalkai tagszervezettel rendelkezik vagy a mátészalkai lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.

A pályázat során a civil szervezet egyidejűleg több tevékenységre is kérhet támogatást. Ebben az esetben a pályázatokat külön-külön kell benyújtani.

 

Több civil szervezet együttesen is benyújthat pályázatot közös program megvalósítása érdekében. Ebben az esetben egyértelműen meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezetet.

 

A rendelkezésre álló keretösszeg: 2.000.000 Ft

 

Az igényelhető támogatás maximális mértéke: 200.000 Ft

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 25.  16:00

 

A pályázatokat 1 eredeti példányban a pályázati kiírásban szereplő „PÁLYÁZATI ADATLAP civil szervezetek 2019. évi támogatására” című formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein, Mátészalka Város Önkormányzat Polgármesteréhez kell benyújtani papír alapon.

 

Cím: Mátészalka Város Önkormányzat

Dr. Hanusi Péter polgármester

4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

 

A pályázati kiírás és formanyomtatvány a www.mateszalka.hu honlapról letölthető.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 24.

 

A pályázatok elbírálására az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság (továbbiakban: Bizottság) jogosult. A Bizottság az alábbi döntéseket hozhatja:

- a pályázat támogatása,

- a pályázat feltételes (várólistás) támogatása,

- a pályázat elutasítása.

 

A Bizottság a támogatást az igényeltnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja. A megítélt támogatásról történő lemondás esetén a várólistás pályázatot a Bizottság támogatásban részesítheti.

 

A pályázati feltételek, az elbírálás szempontjai:

Nem részesíthető támogatásban az a pályázó, aki

a)      a benyújtott pályázati dokumentációban valótlan, megtévesztő adatot szolgáltatott,

b)     a pályázati dokumentáció nem tartalmazza a pályázati kiírásban meghatározottakat,

c)      a pályázat benyújtásakor és a támogatási szerződés megkötésekor lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,

d)     a pályázó tekintetében a Knyt. 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenség fennáll

A támogatási szerződés lejártától számított 3 éven belül nem részesíthető önkormányzati támogatásban az a Rendelet hatálya alá tartozó támogatott, amely korábbi pályázatában valótlan adatot szolgáltatott, a kapott támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól eltérően használta fel, a támogatási szerződésben foglaltakat nem tartotta be, vagy elszámolási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tett eleget.

 

A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:

Az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság a pályázat eredményéről, a döntés meghozatalát követő 15 napon belül a határozat megküldésével értesíti a pályázót.

 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

a)      a pályázó nevét, címét, adószámát, képviselő nevét, elérhetőségét,

b)     a bírósági nyilvántartásba vétel számát,

c)      a pályázó pénzintézetének megnevezését, számlaszámának megjelölését,

d)     az elérni kívánt pályázati cél leírását,

e)      az igényelt támogatás összegét,

f)       a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét,

g)     a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,

h)     a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, támogatási cél, támogatási összeg) kezeléséhez és az önkormányzat honlapján való közzétételhez,

i)       a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a korábban kapott támogatásokkal elszámolt,

j)       a pályázó szervezet és képviselőjének nyilatkozata a Knyt. 6. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség és érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

k)     a Knyt 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség esetén a pályázó szervezet és képviselőjének közzétételi kérelme az érintettségről,

l)       a pályázó írásbeli nyilatkozata a civil szervezet köztartozás-mentességéről,

m)   a pályázó nyilatkozata arról, hogy az elnyert támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséhez hozzájárul,

n)     ÁFA levonási jogosultságról szóló nyilatkozat,

o)     nyilatkozat de-minimis támogatásokról,

p)     nyilatkozat arról, hogy a pályázó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

q)     a pályázó nyilatkozata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50.§ (1) bekezdés c) pontjában és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában megfogalmazottaknak való megfelelésről (civil szervezetek átláthatósága)

 

A pályázathoz csatolandó egyéb dokumentumok:

-         a törvényszék által a szervezet hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatot,

-         a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló letétbe helyezését igazoló dokumentumot, ha ez nem áll rendelkezésre, az azt megelőző üzleti évről szóló beszámolót, illetve annak letétbe helyezését igazoló dokumentumot,

-         bankszámlaszámról szóló igazolás vagy kivonat,

-         saját vagy egyéb forrás rendelkezésére állásáról igazolás

 

Hiánypótlás

A benyújtott pályázatok formai hiánypótlására a Bizottság a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 8 naptári napot biztosít. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem teljesíti, a pályázat nem terjeszthető a Bizottság elé.

 

A szerződéskötésre vonatkozó szabályok:

A Támogató a Támogatottal a melléklet szerint szerződést köt. A támogatás egy összegben a Támogatási szerződés megkötésétől számított 10 napon belül a szervezet részére kiutalásra kerül.

Támogató a vissza nem térítendő pénzbeli támogatást azzal biztosítja, hogy a támogatott köteles feltüntetni a támogatás tényét és a Támogatót –Mátészalka Város Önkormányzata- minden olyan esetben, amikor a támogatás révén megvalósult alkotás, tevékenység nyilvánosságot kap.

A támogatási szerződés megkötéséhez a támogatott a támogató rendelkezésére bocsátja:

- a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolatát,

- a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példányát.

Ha a támogatott három éven belül több (legalább kettő) alkalommal nyújt be pályázatot ugyanahhoz a támogatóhoz, és a fentiekben meghatározott okiratokban foglalt adatok nem változtak, ezen okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolnia, és a további pályázatban pedig nyilatkoznia kell arról, hogy ezen okiratokban foglalt adatok nem változtak.

 

A támogatás intenzitása:

A megítélt támogatási összeg 100%-a. A támogató saját forrás meglétét nem írja elő, a pályázó annak biztosításáról saját lehetőségei szerint dönt.

 

Az elszámolható költségek köre:

A pályázat terhére csak a támogatási szerződésben megjelölt céllal összhangban álló, a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontja közötti időszakban kiállított és kifizetett számlák összegei számolhatóak el!

 

Az elszámolás módja és határideje:

A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott módon, a pályázati cél megvalósításának befejező időpontját követő 30 napon belül köteles elszámolni, az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 18/2015.(VI.12.)  önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

 

Jogorvoslati lehetőség:

A támogatói döntéssel a támogató és a támogatott között polgári jogi jogviszony jön létre. A döntés ellen a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben meghatározottak szerint jogorvoslatnak van helye.

 

A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettség

A támogatott tudomásul veszi, hogy a támogató a támogatás felhasználását a pénzügyi és számviteli jogszabályoknak való megfelelésen túlmenően a helyszínen is jogosult vizsgálni. A támogatott a támogatás összegének felhasználása kapcsán köteles az ellenőrzéshez szükséges adatokat, dokumentumokat az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani. A támogatás felhasználását az Állami Számvevőszék is jogosult vizsgálni.

 

A támogatott köteles az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján az adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat és az azokban bekövetkező változásokat a támogató felé a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bejelenteni. Ennek mulasztásából eredő joghátrányért a támogatott teljes körű felelősséggel tartozik. Amennyiben a támogatási szerződés megkötése a támogatott felróható magatartása, mulasztása (adatszolgáltatás hiánya, valótlan tartalmú adatszolgáltatás) miatt meghiúsul, a támogató a támogatási szerződés megkötésétől eláll.

 

A pályázó tudomásul veszi, hogy a valótlan vagy hiányos adatok megadása esetén a pályázata érvénytelen.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.) Jegyzői Irodájában, Dr. Vancza-Kötél Andrea jogi referenstől kérhető, elérhetősége: 06/44/501-348.

 

Pályázati adatlap

 

Mellékletek:

 

1.sz. melléklet

2.sz. melléklet

3.sz. melléklet

4.sz. melléklet

5.sz. melléklet

6.sz. melléklet

7.sz. melléklet

8.sz. melléklet

9.sz. melléklet

10.sz. melléklet