Pályázati kiírás

 

 

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

rendszergazda

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 21. informatikai feladatkör

Ellátandó feladatok:

A Mátészalkai Polgármesteri Hivatal rendszergazdai, informatikai feladatainak ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat informatikai rendszerével kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása, mint az ASP működtetésével kapcsolatos feladatok, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvénynek megfelelően az informatikai rendszer működtetése, kormányzati adattrezorral kapcsolatos informatikai feladatok végzése, testületi üléseken MIKROWOKS rendszer működtetése, digitális aláírás, Takarnet, E-kataszter, ASP, stb. felügyelete és működtetése, adatbáziskezeléssel összefüggő műveletek és egyéb szoftverek telepítésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Mátészalkai Polgármesteri Hivatal hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

·         Magyar állampolgárság,

·         Cselekvőképesség,

·         Büntetlen előélet,

·         Főiskola, egyetem. Felsőoktatásban szerzett műszaki, informatikai, informatikatanár, számítástechnikai tanár szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és ügyvitelszervező, informatikus, programtervező, programozó, rendszerszervező felsőfokú szakképesítés.,

·         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·           Legalább 2 éves szakmai tapasztalat önkormányzati informatika területen.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·           3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

·           45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 5. sz. mellékletére

·           a közigazgatási gyakorlat, szerzett tapasztalat hitelt érdemlő bizonyítása

·           iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítványok, oklevelek másolata és pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata

·           nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

·           nyilatkozat arról, hogy pályázó hozzájárul a pályázati eljárás során a pályázati anyagábn szereplő személyes adatainak kezeléséhez

·           nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik pályázó pályázati anyagát

·           nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Potosné dr. Kovács Zsuzsanna aljegyző nyújt, a 44/501-391 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

·           Postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4700 Mátészalka, Hősök tere 9. I ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 103-6/2019 , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.

·           Személyesen: Potosné dr. Kovács Zsuzsanna aljegyző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltéséhez elvárt követelmények megléte. A benyújtott pályázatokat a polgármester egyetértésével a jegyző bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

·                   Mátészalka Város hivatalos honlapja - www.mateszalka.hu - 2019. március 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mateszalka.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.