Pályázati felhívás

 

 

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet
Rendszergazda

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 21. informatikai feladatkör

Ellátandó feladatok:

A Mátészalkai Polgármesteri Hivatal rendszergazdai, informatikai feladatainak ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat informatikai rendszerével kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása, mint az ASP bevezetésével, működtetésével kapcsolatos feladatok, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvénynek megfelelően az informatikai rendszer működtetése, a kormányzati adattrezorral kapcsolatos informatikai feladatok végzése, testületi üléseken a MIKROWOKS rendszer működtetése, digitális aláírás, Takarnet, E-kataszter, EPER-rendszer, Önkadó, iktatóprogram, stb. felügyelete és működtetése, adatbázis kezeléssel összefüggő műveletek és egyéb szoftverek telepítésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Egyetem. Felsőoktatásban szerzett műszaki, informatikai, informatikatanár, számítástechnika tanár szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és ügyvitelszervező, informatikus, programtervező, programozó, rendszerszervező felsőfokú szakképesítés.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Legalább 2 éves szakmai tapasztalat önkormányzati informatikai területen.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 5. sz. mellékletére
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítványok, oklevelek másolata és pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata
 • a közigazgatási gyakorlat, szerzett tapasztalat hitelt érdemlő bizonyítása
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárás során a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak kezeléséhez
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik a pályázó pályázati anyagát
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:2018. augusztus 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Potosné dr. Kovács Zsuzsanna aljegyző nyújt, a 06-44-501-364 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3642/2018., valamint a munkakör megnevezését: Rendszergazda.
 • Személyesen: 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. I/13.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltéséhez elvárt követelmények megléte. A benyújtott pályázatokat a polgármester egyetértésével a jegyző bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:2018. augusztus 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú. A pályázó vállalja kinevezésekor a 6 hónap próbaidő kikötését.

A KÖZIGÁLLÁS (www.kozigallas.hu) publikálási időpontja: 2018. július 20.